mergot

Въведение
Настоящият учебник е предназначен за обучението на студентите от специалности „Автотранспортна и земеделска техника“ и „Топло и газоснабдяване“, обучавани във Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол

Тема 1. Въведение в дисциплината "Технология на машиностроенето"
Думата „технология“ има гръцки произход и се състои от две части: „техне“ – занаят, изкуство и „логос“ – наука. Най-общо технологията изучава методите и процесите за преработване на природните суровини и на основните материали в материални блага, основавайки се на научните постижения.

meis

Речник
Технологията изучава методите и процесите за преработване на природните суровини и на основните материали в материални блага, основавайки се на научните постижения.

mori

Контролни въпроси
1. Какво изучават технологиите?
Технологията изучава методите и процесите за преработване на природните суровини и на основните материали в материални блага, основавайки се на научните постижения.

Тема 2. Заготовки за изработване на детайлите
Заготовки се наричат изходният материал, приведен в състояние, удобно и необходимо за по-нататъшно обработване, за да се получи от него готов детайл.

meis

Речник
Заготовки: изходния материал, приведен в състояние, удобно и необходимо за по-нататъшно обработване, за да се получи от него готов детайл с необходимите размери и технологични качества при минимална себестойност на изработването.

mori

Тест
1. Заготовки се наричат
2. Изискванията към заготовките са
3. Направете класификация на методите за получаване на заготовки според технологичния процес на обработване?

Тема 3. Режещи инструменти - материали за изработване, конструктивни особености и приложения
Към режещите инструменти се предявяват разнообразни изисквания по отношение на качеството на получаваните изделия...

mori

Тест
1. Изисквания към режещите инструменти
2. Изисквания към физико-механичните свойства на материала, от който са изработени режещите инструменти са:

Тема 4. Основни сведения за металорежещите машини
Металорежещите машини са предназначени за обработване на заготовки от различни материали чрез снемане на стружки. Голямото разнообразие на обработваните детайли и на процесите за обработване на материали чрез рязане е довело до създаване на многообразие от машини по вид, тип и габарити.

Тема 5. Струговане
Струговането е най-разпространения метод за механично обработване на материалите, чрез стругарски ножове върху стругови машини.

Тема 6. Обработване на отвори
В практиката съществуват различни видове отвори, които имат различно предназначение:
- според формата си биват: цилиндрични, конусни, стъпални, профилни;

Тема 7. Фрезоване
Фрезоването е високопроизводителен и широко разпространен метод за механично обработване на материалите. Осъществява се чрез режещ инструмент – фреза, която е многозъб инструмент, всеки зъб на който представлява обикновен стругарски нож.

Тема 8. Стъргане и дълбане
Стъргането и дълбането са процеси за механично обработване на равнинни и профилни повърхнини и канали. Използват се в единичното и дребносерийното производство тъй като не са достатъчно производителни и точни. Осигуряват 11-10 клас на точност и грапавост Ra = 5 – 2,5μm.

Тема 9. Протегляне и Прошиване
Протеглянето и неговата разновидност прошиването са високопроизводителни процеси за обработване на вътрешни и външни цилиндрични и профилни повърхнини, канали, резби, междузъбия на зъбни колела и други. Осъществяват се чрез специални инструменти – протяжки и прошивки.

Тема 10. Обработване на зъбните колела
Зъбните предавки се използват за предаване на движение между валове, за променяне посоката и честотата на въртене, за преобразуване на въртеливото движение в постъпателно и обратно. Това са най-често срещаните предавки в съвременните машини. Характерни за тях са високата сложност на работните повърхнини на зъбите и голямото разнообразие на конструкциите на зъбните колела. Разходите за зъбообработващите операции за изработване на едно зъбно колело е 40 ÷ 60 % от всички средства.

Тема 11. Довършващо обработване на повърхнините
Довършващото обработване обхваща голяма група методи и свързаните с тях процеси и съоръжения, чрез които при икономически изгодни разходи се изработват повърхнини на детайли, с високи технически изисквания - точност, както на размерите, така и отклонения от правилна геометрична форма и взаимно разположение (7-ма, 6-та и по-висока степен на точност), и за получаване на малка височина на грапавините Ra = 1 - 0,2 μm.

Проект „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет“ BG051PO001-4.3.04-0026